Tải sách – Download sách Thập Ba La Mật của tác giả Vanessa Caceres thuộc thể loại Sách Tôn Giáo - Tâm Linh miễn phí định dạng PDF, EPUB, MOBI.

Thập Ba La Mật

Ba danh hiệu đức bồ tát

Dứt pháp thập độ

Trì giới ba la mật

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Thập độ

Tám liên hợp pháp

Bồ tát tu hạnh quyết định  ba la mật.

Bồ tát tu hành xuất gia ba la mật

Từ khóa tìm kiếm